Breyandr-leaf.gif (30513 bytes)

Breyandr-ph1.jpg (44810 bytes)

Breyandr-ph2.jpg (28460 bytes)

Breyandr-photo7.jpg (110735 bytes)

Breyandr-photo3.gif (108134 bytes)

Breyandr-photo6.gif (124622 bytes)

Breyandr-female.gif (78702 bytes)

Breyandr-photo8.jpg (155314 bytes)

Breyandr-photo4.jpg (52589 bytes)

Breyandr-fruit.gif (21470 bytes)

Breyandr-photo5.jpg (39444 bytes)

Breynia androgyna

Breycoro-fruit.gif (16905 bytes)

Breynia coronata

Breydisc-male.gif (41720 bytes)

Breydisc-female.gif (67969 bytes)

Breynia discigera

Breydisc-habit.gif (388832 bytes)

Breydisc-photo1.gif (375371 bytes)

Breydisc-photo2.gif (259590 bytes)

Breydisc-photo3.gif (290627 bytes)

Breydisc-photo4.gif (279016 bytes)

Breydisc-photo5.gif (286194 bytes)

Breynia discocalyx

Breyglau-habit.gif (41547 bytes)

Breyglau-male.gif (30904 bytes)

Breyglau-female.gif (15101 bytes)

Breyglau-fruit.gif (17563 bytes)

Breynia glauca

Breylanc-habit.gif (142154 bytes)

Breylanc-leaf.gif (54588 bytes)

Breylanc-male.gif (30338 bytes)

Breylanc-photo4.gif (255830 bytes)

Breylanc-fruit.gif (36048 bytes)

Breylanc-photo5.gif (267813 bytes)

Breynia lanceolata

Breymacr-fruit.gif (64191 bytes)

Breynia macrantha

Breymicr-male.gif (30542 bytes)

Breynia micrasterias

Breynovo-habit.gif (42505 bytes)

Breynovo-leaf.gif (21984 bytes)

Breynovo-female.gif (31971 bytes)

Breynovo-fruit.gif (13610 bytes)

Breynia novoguineensis

Breynia obscura

Breyorbi-habit.gif (26714 bytes)

Breyorbi-leaf.gif (17906 bytes)

Breyorbi-female.gif (14405 bytes)

Breyorbi-fruit.gif (19788 bytes)

Breynia orbicularis

Breyretu-male.gif (25141 bytes)

Breyretu-female.gif (42325 bytes)

Breynia retusa

Breysube-photo2.jpg (109528 bytes)

Breysube-photo3.jpg (27629 bytes)

Breysube-photo4.jpg (22748 bytes)

Breysube-photo5.jpg (40675 bytes)

Breysube-photo6.gif (230762 bytes)

Breynia suberosa

Breystip-male.gif (22978 bytes)

Breystip-female.gif (28111 bytes)

Breynia stipitata

Breyvill-male.gif (28842 bytes)

Breyvill-female.gif (57473 bytes)

Breyvill-photo1.gif (290077 bytes)

Breyvill-photo2.gif (228545 bytes)

Breynia villosa

Breyviti-photo1.jpg (96312 bytes)

Breynia vitis-idaea