Flora of Thailand

Euphorbiaceae

 

Genera

 

1.

Acalypha

32.

Dimorphocalyx

63.

Microdesmis

2.

Actephila

33.

Drypetes

64.

Microstachys

3.

Agrostistachys

34.

Elateriospermum

65.

Neoscortechinia

4.

Alchornea

35.

Endospermum

66.

Omphalea

5.

Aleurites

36.

Epiprinus

67.

Ostodes

6.

Antidesma

37.

Erismanthus

68.

Pachystylidium

7.

Aporosa

38.

Euphorbia

69.

Pantadenia

8.

Austrobuxus

39.

Excoecaria

70.

Paracroton

9.

Baccaurea

40.

Falconeria

71.

Pedilanthus

10.

Balakata

41.

Flueggea

72.

Phyllanthus

11.

Baliospermum

42.

Galearia

73.

Pimelodendron

12. Bischofia 43.

Glochidion

74.

Plukenetia

13.

Blachia

44. Gymnanthes

75.

Ptychopyxis

14.

Blumeodendron

45.

Hancea  

Richeriella = Flueggea

15.

Botryophora

46.

Hevea

76.

Ricinus

16.

Breynia

47.

Homalanthus

77.

Sampantaea

17.

Bridelia

48.

Homonoia

Sauropus = Breynia

18.

Chaetocarpus

49.

Hura

78.

Shirakiopsis

19.

Chondrostylis

50.

Hymenocardia

79.

Spathiostemon

20.

Chorisandrachne

51.

Jatropha

80.

Strophioblachia

21.

Chrozophora

52.

Koilodepas

81.

Sumbaviopsis

22.

Cladogynos

53.

Lasiococca

82.

Suregada

23.

Claoxylon

54.

Leptopus

83. Synostemon

24.

Cleidiocarpon

55.

Macaranga

84.

Thyrsanthera

25.

Cleidion

56.

Mallotus

 

Trewia = Mallotus

26.

Cleistanthus

57.

Manihot

85.

Triadica

27.

Cnesmone

58.

Margaritaria

86.

Trigonostemon

28.

Codiaeum

59.

Megistostigma

87.

Vernicia

29.

Colobocarpos

60.

Melanolepis

88.

Wetria

30.

Croton

61.

Mercurialis

   

31.

Dalechampia

62.

Micrococca