Euphorbiaceae of Malesia

 

List of accepted Euphorbiaceae genera for Malesia

 

Genera in bold are revised and clicking on them will refer you to the genus description, species keys, species descriptions and plates.

 

The present APG IV family classification is shown by extensions after the 'genus' number: 

.1 = Euphorbiaceae        3 =  Peraceae                5 = Picrodendraceae

.2 = Pandaceae               4 = Phyllanthaceae        6 = Putranjivaceae

 

1.1

Acalypha

Dimorphocalyx = Tritaxis

76.1

Neoscortechinia

2.4

Actephila

39.4

Distichirhops

 

Neotrewia = Mallotus

3.1

Agrostistachys

40.1

Doryxylon

77.4

Nothobaccaurea

4.1

Alchornea

41.6

Drypetes

78.4 Notoleptopus

5.1

Aleurites

42.1

Elateriospermum

Octospermum = Mallotus

6.1

Alphandia

43.1

Endospermum

79.1

Omphalea

7.1

Annesijoa

44.1

Epiprinus

80.1

Ostodes

8.4

Antidesma

45.1

Erismanthus

81.1

Pachystylidium

9.4

Aporosa

46.1

Euphorbia

82.1

Paracroton

10.4

Ashtonia

47.1

Excoecaria

83.1

Pedilanthes

11.5

Austrobuxus

48.1

Falconeria

84.5

Petalostigma

12.4

Baccaurea

49.4

Flueggea

85.4

Phyllanthus

13.1

Balakata

50.1

Fontainea

86.1

Pimelodendron

14.1

Baliospermum

51.2

Galearia

87.1 Plukenetia

15.4

Bischofia

52.4

Glochidion

Pterococcus = Plukenetia

16.1

Blachia

53.1

Gymnanthes

88.1

Ptychopyxis

17.1

Blumeodendron

54.1

Hancea

89.1

Reutealis

18.1

Borneodendron

55.1

Hevea

Richeriella = Flueggea

19.1

Botryophora

56.1

Homalanthus

90.1

Ricinus

20.4

Breynia

57.1

Homonoia

91.1

Sapium

21.4

Bridelia

58.1

Hura

Sauropus = Breynia

22.1

Cephalomappa

59.4

Hymenocardia

92.1

Shirakiopsis

23.3

Chaetocarpus

60.1

Jatropha

93.1

Spathiostemon

24.1

Cheilosa

61.5

Kairothamnus

94.1

Stillingia

25.1

Chondrostylis

62.1

Koilodepas

95.1

Strophioblachia

26.5

Choriceras

63.1

Lasiococca

96.1

Sumbaviopsis

27.1

Chrozophora

64.4

Leptopus

97.1

Suregada

28.1

Cladogynos

65.1

Loerzingia

98.1

Syndyophyllum

29.1

Claoxylon

66.1

Macaranga

99.4. Synostemon

30.1

Cleidion

67.1

Mallotus

100.1

Tapoides

31.4

Cleistanthus

68.1

Manihot

Trewia = Mallotus

32.1

Clonostylis

69.4

Margaritaria

101.1

Triadica

33.1

Cnesmone

70.1

Megistostigma

102.3

Trigonopleura

34.1 Cnidoscolus

71.1

Melanolepis

103.1

Trigonostemon

35.1

Codiaeum

72.1

Micrococca

104.1 Tritaxis

36.1

Croton

73.2

Microdesmis

105.1

Vernicia

37.1

Dalechampia

74.1

Microstachys

106.1 Weda

38.4

Dicoelia

75.1

Moultonianthus

107.1

Wetria