Chrorott-habit.gif (236725 bytes)

Chrorott-male.gif (65966 bytes)

Chrorott-female.gif (48578 bytes)

Chrorott-fruit.gif (91846 bytes)

Chrozophora rottleri