Flora of Thailand

Euphorbiaceae

 

Genera

 

1.

Acalypha

Dimorphocalyx = Tritaxis

62.

Microdesmis

2.

Actephila

32.

Drypetes

63.

Microstachys

3.

Agrostistachys

33.

Elateriospermum

64.

Neoscortechinia

4.

Alchornea

34.

Endospermum

65.

Omphalea

5.

Aleurites

35.

Epiprinus

66.

Ostodes

6.

Antidesma

36.

Erismanthus

67.

Pachystylidium

7.

Aporosa

37.

Euphorbia

68.

Pantadenia

8.

Austrobuxus

38.

Excoecaria

69.

Paracroton

9.

Baccaurea

39.

Falconeria

70.

Pedilanthus

10.

Balakata

40.

Flueggea

71.

Phyllanthus

11.

Baliospermum

41.

Galearia

72.

Pimelodendron

12. Bischofia 42.

Glochidion

73.

Plukenetia

13.

Blachia

43. Gymnanthes

74.

Ptychopyxis

14.

Blumeodendron

44.

Hancea  

Richeriella = Flueggea

15.

Botryophora

45.

Hevea

75.

Ricinus

16.

Breynia

46.

Homalanthus

76.

Sampantaea

17.

Bridelia

47.

Homonoia

Sauropus = Breynia

18.

Chaetocarpus

48.

Hura

77.

Shirakiopsis

19.

Chondrostylis

49.

Hymenocardia

78.

Spathiostemon

20.

Chorisandrachne

50.

Jatropha

79.

Strophioblachia

21.

Chrozophora

51.

Koilodepas

80.

Sumbaviopsis

22.

Cladogynos

52.

Lasiococca

81.

Suregada

23.

Claoxylon

53.

Leptopus

82. Synostemon

24.

Cleidiocarpon

54.

Macaranga

83.

Thyrsanthera

25.

Cleidion

55.

Mallotus

 

Trewia = Mallotus

26.

Cleistanthus

56.

Manihot

84.

Triadica

27.

Cnesmone

57.

Margaritaria

85.

Trigonostemon

28.

Codiaeum

58.

Megistostigma

86. Tritaxis

29.

Colobocarpos

59.

Melanolepis

87.

Vernicia

30.

Croton

60.

Mercurialis

88.

Wetria

31.

Dalechampia

61.

Micrococca