DUKE ( Herbarium, Duke University, Durham, N.C.)

 

 

Rogers, H.J.