Mallacti-habit.gif (1171006 bytes)

Mallacti-male.gif (302828 bytes)

Mallacti-fruit.gif (303313 bytes)

Mallotus actinoneurus

Mallbarb-photo2.jpg (81739 bytes)

Mallbarb-photo3.jpg (79052 bytes)

Mallbarb-photo4.jpg (69137 bytes)

Mallotus barbatus

Mallotus brevipetiolatus

Mallotus floribundus

Mallotus garrettii

Mallotus glabriusculus

Mallglom-habit.gif (69311 bytes)

Mallglom-male.gif (39499 bytes)

Mallglom-female.gif (58133 bytes)

Mallglom-fruit.gif (59929 bytes)

Mallotus glomerulatus

Mallhisp-habit.gif (23715 bytes)

Mallhisp-fruit.gif (13305 bytes)

Mallotus hispidospinosus

Mallkong-habit.gif (180600 bytes)

Mallkong-fruit.gif (62220 bytes)

Mallotus kongkandae

Mallotus leptostachyus

Mallleuc-habit.gif (108123 bytes)

Mallotus leucodermis

Mallmacr-ph1.jpg (54142 bytes)

Mallmacr-ph2.jpg (42403 bytes)

Mallotus macrostachyus

Mallotus miquelianus

Mallotus mirus

Mallotus nudiflorus

Mallotus pallidus

Mallpani-photo1.jpg (115206 bytes)

Mallpani-photo2.jpg (59031 bytes)

Mallpani-photo3.jpg (97927 bytes)

Mallpani-photo4.jpg (51188 bytes)

Mallotus paniculatus

Mallpelt-photo2.jpg (67110 bytes)

Mallpelt-photo3.jpg (43092 bytes)

Mallpelt-photo4.jpg (87246 bytes)

Mallpelt-photo5.jpg (130490 bytes)

Mallotus peltatus

Mallphil-photo1.jpg (90310 bytes)

Mallphil-photo2.jpg (46465 bytes)

Mallphil-photo3.jpg (44777 bytes)

Mallphil-photo4.jpg (49980 bytes)

Mallotus philippensis

Mallplic-photo1.jpg (89130 bytes)

Mallplic-photo2.jpg (57812 bytes)

Mallplic-photo3.jpg (85183 bytes)

Mallplic-fruit.gif (20914 bytes)

Mallotus plicatus

Mallorus repandus

Mallviri-habit.gif (22803 bytes)

Mallviri-fruit.gif (3792 bytes)

Mallotus resinosus

Mallotus thorelii

Malltoki-habit.gif (634020 bytes)

Malltoki-fruit.gif (378113 bytes)

Mallotus tokiae